Kurumsal   
Şehir Rehberi   
Haber ve Etkinlikler   
Stratejik Plan & Bütçe   
Raporlar&Projeler   
İletişim ve Bilgilendirme   
 
 

E-Posta Bilgilendirme
E-Posta bilgilerinizi girerek haber ve ihalelerden e-posta ile haberdar olabilirsiniz.

 

03.11.2011 10:29:37

Diyarbakır ilinde mücavir alan sınırları içersinde yürütülen tıbbi atık toplama, taşıma ve bertaraf çalışmaları Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmaktadır. Ancak Diyarbakır ilinde tıbbi atık sterilizasyon ünitesinin olmayışı ve 05.11.2010 tarih ve 2010/17 sayılı tıbbi atıkların bertarafı genelgesi doğrultusunda tıbbi atıkların 2011 Aralık ayı sonuna kadar Diyarbakır ilinde tıbbi atıkların sterilizasyon yöntemi ile bertarafı istenmektedir. Diyarbakır ilinde sterilizasyon ünitesinin bulunmayışı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin de konu ile ilgili çalışmalarının 2013 yılından önce bitmeyecek oluşu sebebi ile 2011 yılı sonuna kadar ve 2012 yılı için kentte oluşan tıbbi atıkların Malatya ilinde bulunan Kent Çevre- Enver Öztürk firması tarafından işletilen sterilizasyon tesisine gönderilmesi uygun bulunmuştur.

Bu nedenle;  

1-   İlimiz için 2011 yılı tıbbi atık ücret tarifesinin aşağıda belirtilen şekilde uygulanmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

20 Yatak Ve Üzeri olan Büyük ve Orta Miktarda Atık Üreten Hastanelerden veya Sağlık Kurum/Kuruluşlarından Kaynaklanan  Tıbbi Atıkların 2011 Yılı Bertaraf Ücret Tarifesi İlgili Olarak;( Madde 18- EK-1’de yer alan ve en az 20 yatak kapasitesine sahip üniteler geçici atık deposu inşa etmekle, daha az yatağa sahip üniteler ise aynı işlevi görecek konteyner bulundurmakla yükümlüdürler. Ve Ayrıca Ek-1 Faaliyetleri Sonucu Atık Oluşumuna Neden Olan Sağlık Kuruluşları baz alınarak sınıflandırma yapılmıştır.)

 

1.1.       20 Yatak Ve Üzeri olan Büyük Miktarda Atık Üreten Sağlık Kurum/kuruluşları ile Orta Miktarda Atık Üreten Sağlık Kurum/kuruluşlarından sadece Tıp Merkezleri, Diyaliz Merkezleri, Kan Bankaları ve Transfüzyon Merkezleri tıbbi atık ücret tarifesi kilogram başına 31.12.2011 tarihine kadar 1,90 tl/kg+KDV,  01.01.2012 tarihinden sonra 2,10 tl/kg+KDV olacaktır.

1.2.       Orta Miktarda Atık Üreten diğer Sağlık Kurum/kuruluşları ile Küçük Miktarda Tıbbi atık üreten sağlık Kurum/kuruluşları 2012 tarihinde de geçerli olmak üzere 500 tl/yıllık +KDV olacak.

1.3.       İş Yeri Hekimleri, Poliklinikler, Toplum sağlığı ve Aile sağlığı merkezleri (hekim başına) tıbbi atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti 2012 tarihinde de geçerli olmak üzere 500 tl/yıllık+KDV olacak.

 

2.    İlimiz İçin 2011 ve 2012 Yılı Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması Ve Bertarafı Genel Hususlar;

 

2.1.       Tadilat nedeni ile ücretin durdurulması talebinde bulunanların bu talebi 1 ay kabul edilecek ve ücretin durdurulması 1 ay üzerinden işleme alınacaktır.

2.2.       Tıbbi atık üreten tüm sağlık kuruluşları, İl Sağlık Müdürlüğüne yaptıkları başvuruda, Büyükşehir Belediyesi ile Tıbbı Atık Sözleşmesinin yapılması şartı istenecektir.

2.3.    Atık sözleşmesi (protokol) bulunmayan ve Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerini yerine getirmeyen kuruluşlar hakkında 2872 (5491 Sayılı Değişik) sayılı Çevre Kanunu ve diğer kanun hükümleri uygulanacaktır.

2.4.    25883 sayılı Tıbbi Atık Kontrolü Yönetmeliği 20. Maddesinde belirtilen hükümler gereği 18. Madde uyarınca geçici atık deposu kurmakla yükümlü olan üniteler Büyükşehir Belediyesinden yapı ruhsatı alacaktır.

2.5.    Yukarıdaki tarifleri bildiren Tıbbi atık üreticileri Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmenliğinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemeleri halinde 2872 (5491 Sayılı Değişik) Sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili maddesi gereği yasal işlem yapılacaktır.

2.6.    2872 Sayılı Çevre Kanunu'na bağlı çıkarılan ve 22.07.2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nin 8. Maddesine göre tıbbi atık üreticileri, 9. maddesine göre ise Belediyeler yükümlülüklerini yerine getireceklerdir.

2.7.    2013 yılına tıbbi atık toplam, taşıma ve bertaraf ücret tarifesi 2012 yılı sonunda tekrar görüşülmesine;

         Oy birliğiyle karar verildi.

    

Madde-2

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından anız yangınlarına maruz kalmış alanlara ilişkin arazilerin konumları, büyüklükleri, arazi sahibi veya kiracısının kimlik bilgileri gibi veriler İl Jandarma Komutanlığı’na gönderilmesine, İl Jandarma Komutanlığınca anız yakılmış olan bu alanların sahipleri veya kiracılarının beyanları alınarak, diğer işlemler için İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne gönderilmesine;

Oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Dosyalar