Kurumsal   
Şehir Rehberi   
Haber ve Etkinlikler   
Stratejik Plan & Bütçe   
Raporlar&Projeler   
İletişim ve Bilgilendirme   
 
 
KUDEB Şube Müdürlüğü
KUDEB Şube Müdürlüğü birimiyle ilgili detay ve ulaşım bilgilerini bu sayfadan görebilirsiniz.
Birim Yöneticisi
Bağlı Olduğu Birim: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Orhan BALSAK
Özgeçmiş: 1974 Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde doğdu. İlköğrenimini üçüncü sınıfa kadar Dicle’de geri kalan bölümünü Diyarbakır’da tamamladı. Dicle üniversitesi mühendislik mimarlık fakültesinin mimarlık bölümünden 2004 yılında mezun olduktan sonra bir yıl serbest mimarlık yaptı. 2005 -2006 yılında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde kültürel mirasın korunması ve projelendirilmesi biriminde mimar olarak çalıştı. 2006 yılından itibaren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi KUDEB Şube müdürlüğü yapmaktadır. Evli ve iki çocuk sahibidir.
Yönetici İletişim Bilgileri
Direkt Hat: Santral: 04122294880 / 411 E-Posta: orhan.balsak@diyarbakir.bel.tr
Birim İletişim Bilgileri
Direkt Hat: Santral: 04122294880 / 411 Faks: 0 E-Posta: kudeb@diyarbakir.bel.tr
  FAALİYETLER
  
     
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
İlgili Birimler
  Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a)     Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını tadilat ve tamirat öncesinde ve tamamlanmasında incelenmesini, gerekli belgelerin düzenlenmesini ve uygulama aşamasında denetlemek ve denetlenmesini sağlamak,

b)    Tescilli kültür varlıklarının mail-i inhidam (çökme, yıkılma eğilimi) olmaları halinde can ve mal güvenliğini sağlamak, bu amaçla gerekli işlemlerin yapılarak durumun Koruma Bölge Kurullarına iletilmesini sağlamak,

c)     Maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımını gerçekleştiremeyecek durumda olan maliklere ilgili kurumlarca yapılacak mali yardımlar ile ilgili düzenlemelerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

d)    Taşınmaz kültür ve tabiat varlığı parseline bitişik parsellerde ve koruma alanlarında yer alan ve yürürlükteki yasal düzenlemelere göre ruhsatı bulunan tescilsiz taşınmazlardaki tadilat ve tamirat uygulamalarına, varsa koruma amaçlı imar planı koşulları da dikkate alarak izin verilmesini ve denetlenmesini sağlamak,

e)     Koruma Bölge Kurulları tarafından uygun görülen koruma amaçlı imar planlarının plan hükümleri çerçevesinde uygulamasını denetlemek,

f)     Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile bunların koruma alanlarında Koruma Yüksek Kurulu’nun ilke kararları ve koruma bölge kurulu kararlarına aykırı ve ruhsatsız olarak yapılan inşaatlar ile koruma amaçlı imar planlarında plan, sitlerde sit şartlarına aykırı olarak inşa edilen yapılar hakkında imar mevzuatına göre gerekli işlemlerin yapılmasını, uygulamanın durdurularak konunun belgeleri ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne iletilmesini sağlamak,

g)    Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasına yönelik programların hazırlanmasını ve bu amaçla yapılacak uygulamalara ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

h)     Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu ve İmar Kanununa aykırı uygulamaların tespiti halinde ilgili idareye ve cumhuriyet savcılığına bildirimde bulunulmasını sağlamak,

i)      Amirlerine Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel Emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz yerine getirmek.